Ontolojik Kanıt : Orta Çağ düşünürlerinden Anselmus’a göre Tanrı, en mükemmeldir. Eğer Tanrı gerçekte var olmayıp zihinde var olsaydı en mükemmel olamazdı. O halde en mükemmel varlık olan Tanrı’nın var olması zorunluluktur. Descartes da Tanrı düşüncesinin, insan zihninde açık ve kesin olarak olmasından hareketle Tanrı’nın var olduğunu savunur.

Kozmolojik Kanıt : Evrenin varlığından hareketle Tanrı’nın varlığının kanıtlanabileceğini savunan görüştür. İslam felsefesindeki hudus kanıtı bunun bir ifadesidir. Bu görüşe göre evren yoktan var edilmiştir. Sonradan var edilen şey onu yaratan bir varlığa muhtaçtır (Hudus). Sonradan var edilen evreni yaratan ezeli ve ebedi bir Tanrı’nın var olması zorunludur. İslam felsefesinde düzen ve amaç kanıtı da hudus kanıtını destekleyen bir iddiayı dile getirir. Buna göre evrendeki düzeni sağlayan ve ona bir amaç veren bir gücün olması gerekir. Bu güç de Tanrı’dır.(mesela evrendeki her hangi 1 olayı ele alalım.onun meydana gelişini geriye dooru izleyelim.onun 1 meydana getiricisi olduğunu, we bu meydana getiricininde, 1 meydana getiricisinin olması we bunun böölece gerie dooru gitmesi gerektiği açıktır.şimdi bu durumda 2 şık söz konusudur. ya bu nedenler dizisi sonsuza kadar gidecek yada artık nedensel 1 açıklama getirilemeyen 1 warlıkta sona erecektir.1. şık saçmadır çünkü sonsuz 1 dizinin, sonsuzca gerie dooru gidildikçe kendisine ulaşılacak bir ilk terim yoktur.ilk terim yoksa 2. 3. terimin warlığındanda söz edilemez o halde sözü edilen nesneler dizisinin sonsuza kadar gitmemesi, nedeni olmayan bir ilk varlıkta son bulması gerekirki, işte buda tanrıdır.)

Erdem Kanıtı : Orta Çağ düşünürlerinden Saint Thomas’a göre evrende iyilik ve doğrulukların mükemmellik dereceleri vardır. Bu derecelendirmede en mükemmel olan Tanrı en üst basamakta yer alır.

Ahlaki Kanıt : Bu görüşe göre, iyilik yapmak ve kötülükten kaçmak ahlak yasasıdır. Bu yasayı vicdanımızda hazır olarak buluruz. Bu yasanın nedeni tümel ve mutlak neden olarak Tanrı’dır.ayrıca "tanrı olmasaydı herşey mubah olurdu" ifadesine göre ahlakın teminatı olacak 1 tanrıya ihtiyaç vardır.